Rozvíjacie vetné členy

Predmet

 • označujeme číslom 3
 • rozvíja prísudok
 • vyjadruje objekt, ktorý je zasiahnutý dejom alebo dotknutý činnosťou
 • býva vyjadrený podstatným menom (v akuzatíve, datíve, lokáli alebo inštrumentáli) alebo zámenom
 • pýtame sa naň pádovými otázkami akuzatívu (Koho? Čo?), datívu (Komu? Čomu?), lokálu ( O kom? O čom?) alebo inštrumentálu (Kým? Čím?)
 • môže byť priamy alebo nepriamy
Priamy predmet
 • predmet v akuzatíve bez predložky: Hádzať hrach na stenu. Videla som ju v televízii.
Nepriamy predmet
 • predmet v akuzatíve s predložkou: Bojoval za vlasť.
 • predmet v datíve: Musím zavolať Jozefovi.
 • predmet v lokáli: Hovoríte len o svadbe.
 • predmet v inštrumentáli: Idem na prechádzku so psom.

Príslovkové určenie

 • označujeme číslom 4
 • rozvíja prísudok
 • vyjadruje okolnosti deja (miesto, čas, spôsob, príčinu)
 • pýtame sa rovnakými otázkami, akými sa pýtame na príslovky: Kde? Kedy? Ako? Prečo?
Príslovkové určenie miesta
 • vyjadruje miesto, kde sa odohráva dej alebo vykonáva činnosť: Býva v meste. Chystá sa do zahraničia.
Príslovkové určenie času
 • vyjadruje čas, kedy sa odohráva dej alebo vykonáva činnosť: Príde až zajtra. V nedeľu chodievame do kostola.
Príslovkové určenie spôsobu
 • vyjadruje ako a akým spôsobom sa odohráva dej alebo vykonáva činnosť: Hovoril po anglicky. Správaj sa slušne!
Príslovkové určenie príčiny
 • vyjadruje prečo sa odohráva dej alebo vykonáva činnosť: Prišli nás navštíviť. Číta pre potešenie.

Prívlastok

 • označujeme číslom 5
 • vyjadruje vlastnosť podstatného mena (podobne ako prídavné meno)
 • rozvíja podstatné meno
 • pýtame sa otázkou Aký? Aká? Aké?
 • rozlišujeme zhodný a nezhodný prívlastok
Zhodný prívlastok
 • býva vyjadrený prídavným menom, zámenom, číslovkou alebo trpným príčastím
 • stojí vo vete pred podstatným menom: dobrý človek, žena, naša škola, prvý krok, spiace dieťa, upečený chlieb
Nezhodný prívlastok
 • býva vyjadrený podstatným menom
 • vo vete stojí za podstatným menom, ktoré rozvíja: chlieb s maslom, lavička v záhrade, vchod z ulice