Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je Nikola Naništová (ďalej len prevádzkovateľ), fyzická osoba – podnikateľ (živnostník), so sídlom Grínava 332/17, 900 67 Láb, IČO: 52 21 32 26. Rýchly kontakt: slovencinarka@slovencinarka.sk.

Dbám o ochranu osobných údajov návštevníkov mojich webových stránok, ako aj svojich klientov, ktorým poskytujem služby.

Aké údaje o vás zbieram, prečo a ako s nimi nakladám

Ak ma kontaktuje záujemca o moje služby, poskytne mi svoje meno a priezvisko, emailovú adresu a väčšinou aj telefónne číslo, niekedy aj Skype meno (identifikátor) a IP adresu. Tieto údaje využívam výhradne na komunikáciu s daným klientom, resp. záujemcom. Ak sa nedohodneme na spolupráci, prípadne spolupráca skončí, spomenuté údaje vymažem.

Ak vystavujem faktúru fyzickej osobe, na faktúre musím uviesť okrem mena a priezviska, aj fyzickú poštovú adresu klienta v zmysle zákona o účtovníctve. Faktúry a údaje v nich musím podľa zákona uchovávať desať rokov. Potom ich skartujem, resp. vymažem.

Vaše práva

  1. máte právo nahliadnuť do údajov, ktoré o vás evidujem a spracúvam.
  2. máte právo požiadať ma o výmaz vašich údajov z mojej databázy a ja som povinná Vašej žiadosti bezodkladne vyhovieť
  3. máte právo požiadať ma o opravu, prípadne doplnenie údajov, ak sú nesprávne
  4. ak máte podozrenie, že neoprávnene nakladám s vašimi údajmi, máte právo obrátiť sa na orgán dozoru, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie

Všetky údaje, ktoré mi poskytnete cez web sú zabezpečené platným šifrovacím SSL certifikátom Let’s Encrypt a protokolom https. Vďaka tomu sú počas prenosu po internete v bezpečí.

Záväzné vyhlásenie

  1. Pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi sa riadim platnými zákonmi a Ústavou Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej únie (GDPR), ale tiež dobrými mravmi a zásadami slušného správania sa.
  2. Údaje uchovávam v bezpečí a iba nevyhnutne dlhú dobu, maximálne však 36 mesiacov (3 roky).
  3. Vaše údaje neposkytujem a ani nepredávam tretím stranám, pokiaľ mi tak neukladá zákon.
  4. Nerozposielam nevyžiadanú poštu (SPAM).

Upozornenie

Z niektorých častí webu odkazujem aj na weby tretích strán (iných prevádzkovateľov). Za ich obsah však a súlad s právnym poriadkom nenesiem zodpovednosť.

Kontakt na prevádzkovateľa

E-mail: slovencinarka@slovencinarka.sk

Veľmi rada odpoviem na všetky vaše otázky, pripomienky a žiadosti v zmysle týchto zásad a platnej legislatívy.

V Bratislave, 25. mája 2018

Nikola Naništová, v. r.