Príprava na monitor Testovanie 9

Čo je Testovanie 9 a čo je jeho cieľom?

Testovanie 9 je celoslovenské testovanie deviatakov. Prebieha písomnou formou a testuje vedomosti a schopnosti žiakov z dvoch predmetov – slovenský jazyk a literatúra (resp. vyučovací jazyk a slovenská literatúra) a matematika. Cieľom testovania v 9. ročníku ZŠ je preveriť individuálnu úroveň vedomostí deviatakov (monitoring) a porovnať výkony žiakov (ranking). Výsledok Testovania má vplyv na prijímacie konanie na strednú školu (ak žiak dosiahne aspoň 90% z oboch predmetov, bude prijatý bez prijímačiek).

Čo testuje monitor zo slovenčiny? Aké typy otázok a úloh deviatakov čakajú?

Monitor zo slovenského jazyka a literatúry preveruje základné poznatky o jazyku a vedomosti z pravopisu, gramatiky, syntaxe, slohu a literatúry. Dôraz sa kladie najmä na prácu s textom, preverujú sa čitateľské kompetencie žiakov – porozumenie textu, schopnosť vyhľadať v texte informácie a ďalej s nimi pracovať (aplikovať, analyzovať, interpretovať, dedukovať, porovnať).

Deviatakov čaká štandardizovaný test s 25 úlohami, z toho 20 sa viaže na textové ukážky a 5 je voľných. Ide o tzv. uzavreté úlohy, pretože žiaci volia jednu odpoveď z ponúknutých štyroch možností. Textové ukážky, s ktorými budú deviataci pracovať, musia byť primerané ich veku a môžu to byť texty súvislé i nesúvislé, autentické či upravené, umelecké aj vecné a tiež texty z masmédií. Čas na vypracovanie úloh je 60 minút.

Príprava na monitor zo slovenčiny

Príprave venujte dostatočnú pozornosť a primeraný čas. Opakujte si učivo zo slovenského jazyka aj z literatúry. Čítajte rôzne texty a trénujte si čítanie s porozumením. Vyhľadajte si na internete testy z predchádzajúcich rokov a testujte sa. Ak potrebujete s prípravou pomôcť, skúste doučovanie alebo sa prihláste na kurz. Slovenčinárka vám ponúka individuálne prípravné kurzy na Testovanie 9 ušité na mieru
presne podľa vašich potrieb.

Zaujala vás moja ponuka? Kontaktujte ma

E-mail: slovencinarka@slovencinarka.sk

Mobil: 0911 538 607