Ohybné a neohybné slovné druhy

Ohybné slovné druhy

V súčasnom slovenskom jazyku rozlišujeme päť ohybných slovných druhov: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá. Ohybné sú preto, že ich môžeme skloňovať (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky) alebo časovať (slovesá).

  • Podstatné mená (substantíva) označujú osoby, zvieratá, veci a javy. Pýtame sa na ne otázkami Kto? Čo?

  • Prídavné mená (adjektíva) vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a vlastnícke vzťahy. Pýtame sa na ne otázkami Aký? Aká? Aké? Čí? Čia? Čie?

  • Zámená (pronominá) odkazujú alebo ukazujú na osoby, veci a javy.

  • Číslovky (numeráliá) vyjadrujú počet alebo poradie. Pýtame sa na ne otázkami Koľko? Koľký (v poradí)?

  • Slovesá (verbá) vyjadrujú dej, činnosti a stavy. Pýtame sa na ne otázkou Čo sa robí? Čo sa deje?

Neohybné slovné druhy

Aj neohybných slovných druhov je v slovenčine päť. Sú to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia. Nedajú sa časovať ani skloňovať, ale niektoré príslovky (tie, ktoré sú odvodené od prídavných mien) môžeme stupňovať.

  • Príslovky (adverbiá) vyjadrujú okolnosti alebo vlastnosti deja. Pýtame sa na ne otázkami Kde? Kedy? Ako? Prečo?

  • Predložky (prepozície) vyjadrujú okolnosti a vzťahy medzi slovami.

  • Spojky (konjunkcie) vyjadrujú vzťahy priradenosti a podradenosti.

  • Častice (partikuly) vyjadrujú postoj k slovu a k výpovedi.

  • Citoslovcia (interjekcie) pomenúvajú city, vôľu a napodobňujú zvuky.

Súvisiace učivo

Ponuka doučovania a kurzov