Podstatné mená

Podstatné mená (substantíva) pomenúvajú osoby, zvieratá, veci a javy. Zaraďujeme ich medzi ohybné slovné druhy, pretože ich môžeme skloňovať.

Pri podstatných menách určujeme

 • druh
 • gramatické kategórie
 • vzor

Druhy podstatných mien

 • všeobecné (napr. človek, rieka, mesto, pes) alebo vlastné (napr. Adam Šangala, Dunaj, Žilina, Beni)
 • konkrétne (sú hmatateľné, napr. stôl, kniha, kameň, jablko) alebo abstraktné (nie sú hmatateľné, napr. priateľstvo, svedomie, pýcha, úspech)

Gramatické kategórie podstatných mien

 • rod – mužský, ženský alebo stredný
 • číslo – jednotné (singulár) a množné (plurál)
 • pád – nominatív (kto?čo?), genitív (koho?čoho?), datív (komu?čomu?), akuzatív (koho?čo?), lokál (o kom?čom?), inštrumentál (kým?čím?)
 • životnosť – určujeme iba v mužskom rode

Vzory podstatných mien

 • v mužskom rode: chlap, hrdina, dub, stroj
 • v ženskom rode: žena, ulica, dlaň, kosť
 • v strednom rode: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča