Jednoduchá veta

Vety delíme podľa zloženia na jednoduché vety a súvetia. V tomto ťaháku sa zameriame práve na jednoduché vety.

Jednoduché vety môžeme klasifikovať podľa

  • rozvitosti
  • členitosti
  • obsahu

Vety podľa rozvitosti

  • Rozvitá veta obsahuje okrem základných vetných členov aj rozvíjacie vetné členy. Napr. Naša mama varí obed. Pred spaním rád čítam detektívky.

Vety podľa členitosti

  • Jednočlenná veta nemá podmet ani prísudok, ale iba vetný základ. Môže byť slovesná alebo neslovesná. Ak je vetný základ vyjadrený určitým slovesným tvarom, hovoríme o slovesnej jednočlennej vete. Príklady: Sneží. Včera pršalo. Treba hovoriť pravdu. Nechce sa mu čítať. Zavalilo ich v bani. Ak vetný základ nie je vyjadrený určitým slovesným tvarom, potom je reč o neslovesnej jednočlennej vete. Príklady: Potraviny. Beda! Na zdravie!

  • Dvojčlenná veta obsahuje podmet a prísudok. Môže byť úplná alebo neúplná. Keď je podmet vyjadrený, ide o úplnú dvojčlennú vetu:  Mirka ešte chodí do školy. Deti plačú. On je učiteľ. Dvojčlenná veta, v ktorej je podmet nevydarený, sa nazýva neúplná dvojčlenná veta: Učíme sa cudzie jazyky. (my) Choď domov! (ty) Boli ste v divadle? (vy)

Vety podľa obsahu

  • Oznamovacia veta niečo oznamuje alebo konštatuje. Má klesavú melódiu. Napr. Vianoce sú 24. decembra. Ekonomické oddelenie sa nachádza na prvom poschodí. Najradšej mám vanilkovú zmrzlinu.

  • Opytovacia veta získava informácie. Môže byť zisťovacia alebo doplňovacia. Zisťovacia opytovacia veta začína slovesom a očakáva odpoveď áno/nie. Má stúpavú melódiu: Máš rád rizoto? Kúpila si mlieko? Pôjdeme do kina? Doplňovacia opytovacia veta začína spravidla opytovacím zámenom a nedá sa na ňu odpovedať áno/nie. Má klesavú melódiu: Aké jedlo máš rád? Čo si kúpila? Kam pôjdeme?

  • Rozkazovacia veta niečo prikazuje alebo zakazuje. Má klesavú melódiu: Polož to! Nehovorme o tom! Daj mi ešte šancu!

  • Želacia veta vyjadruje želanie alebo prianie. Má klesavú melódiu: Kiež by sa to podarilo. Keby sme vyhrali. Nech sme zdraví.