Prídavné mená

Prídavné mená (adjektíva) pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a javov.

Prídavné mená zaraďujeme medzi ohybné slovné druhy, pretože ich môžeme skloňovať.

Pri prídavných menách určujeme

 • druh
 • gramatické kategórie
 • vzor
 • stupeň

Druhy prídavných mien

 • akostné – nie sú odvodené, dajú sa stupňovať (napr. šťastný, čistý, milý, cudzí, rýdzi)
 • vzťahové – sú odvodené, nedajú sa stupňovať (napr. filmový, letný, domáci, prezidentský)
 • privlastňovacie – niekomu/niečomu privlastňujú, existujú individuálne (privlastňujú jednotlivcom, napr. matkin, Andrein, bratov, Karolov) a druhové (privlastňujú celému druhu (napr. páví, včelí, slimačí, leví)

Gramatické kategórie prídavných mien

 • rod – mužský, ženský alebo stredný
 • číslo – jednotné (singulár) a množné (plurál)
 • pád – nominatív (kto?čo?), genitív (koho?čoho?), datív (komu?čomu?), akuzatív (koho?čo?), lokál (o kom?čom?), inštrumentál (kým?čím?)

Vzory prídavných mien

 • pekný – akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred pádovou príponou tvrdú spoluhlásku
 • cudzí – akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred pádovou príponou mäkkú spoluhlásku
 • matkin – individuálne privlastňovacie prídavné mená, ktoré privlastňujú osobe ženského rodu
 • otcov – individuálne privlastňovacie prídavné mená, ktoré privlastňujú osobe mužského rodu
 • páví – druhové privlastňovacie prídavné mená

Stupňovanie prídavných mien

Stupňujeme len akostné prídavné mená. Niektoré prídavné mená stupňujeme pravidelne, iné nepravidelne. Viac si prečítajte v ťaháku o stupňovaní prídavných mien.