Príslovky

Príslovky sú plnovýznamové slová. Ako celok ich radíme k neohybným slovným druhom, pretože väčšina prísloviek nemení svoj tvar – neskloňujeme ich. Výnimkou sú len príslovky odvodené od akostných prídavných mien, ktoré sa dajú stupňovať (napr. dobre, zle, pekne, rýchlo).

Príslovky vyjadrujú okolnosti deja, stavu alebo činnosti, teda kde, kedy, ako alebo prečo sa niečo deje. Podľa toho ich delíme na:

  • príslovky miesta – pýtame sa kde? kam? – dole, vpravo, vonku
  • príslovky času – pýtame sa kedy? – dnes, stále, ráno, minule
  • príslovky spôsobu – pýtame sa ako? – dobre, rýchlo, pomaly
  • príslovky príčiny – pýtame sa prečo? – náročky, náhodne, nadarmo

Niektoré príslovky sa môžu stať aj predložkami, keď ich postavíme pred podstatné meno. Napríklad príslovky vedľa a blízko sú použité ako predložky vo vete Náš dom je vedľa večierky blízko autobusovej zastávky.

Ďalšie ťaháky z gramatiky

Potrebujem doučovanie zo slovenčiny a literatúry